هرباریوم ابن سینا

هرباریوم ابن سینا دارای فضا و امکانات و مرجعی برای شناسایی نمونه‌های گیاهی مربوط به رشته‌های علوم زیستی و گیاهان دارویی و جنگل و مرتع و محیط زیست است و همچنین محلی برای نگهداری نمونه‌های مورد مطالعه در طرح‌های پژوهشی مربوط به رشته‌های علوم زیستی و ایجاد امکان مراجعه مجدد به آن‌ها در هر زمان می باشد.

 

 

  

 

       هرباریم ابن سینا دارای ده دستگاه میکروسکوپ می باشد.

 هم اکنون چند هزار نمونه گیاهی در این هرباریوم نگهداری می شود که مورد استفاده دانشجویان و محققین می باشد