آزمایشگاه هوافضا

این آزمایشگاه دارای توانمندیهای آموزشی می باشد و با تجهیزات موجود می توان نیرو و فشار انواع مختلف از وسایل و ماشین ها را محاسبه کرد. البته این این آزمایشگاه درخواست تجهیزات بیشتری که مورد نیاز آزمایشگاه هوافضا می باشد را دارد تا بتواند به اهداف تحقیقاتی خود دست یابد.

  

 

 

 

 

از مهمترین تجهیزات این آزمایشگاه دستگاه آموزشی تونل باد می باشد. 

 

همچنین لازم به ذکر تجهیزات عمومی برای برقراری کلاس های کارگاه عمومی به صورت متمرکز برای دانشجویان این رشته تدارک دیده شده است.