آزمایشگاه هیدرولیک آبیاری

    این آزمایشگاه توانمندیهای ارائه دروس مدل هیدرولیکی در مورد اندازه گیری سطح آب و سرعت روی سرریزهای موجود در فلوم هیدرولیکی آزمایشگاه و ایجاد جریان بر روی آنها توسط فلوم آزمایشگاهی در درس مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و همچنین انجام آزمایشات مدل سازی فیزیکی در محیط متخلخل و لایه بندی خاک توسط دستگاه تانک زه کش و همچنین ارائه سرویس برای تزهای دانشجویی را دارد.

 

 

  آزمایشگاه هیدرولیک آبیاری دارای دستگاه فلوم هیدرولیکی و دستگاه تانک زهکش می باشد.