آزمایشگاههای پلیمر

آزمایشگاه پلیمر دارای کارگاههای آموزشی در مقطع لیسانس برای برگزاری دروس آزمایشگاه خواص فیزیک و پلیمرها و آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر و آزمایشگاه شیمی پلیمر و در صورت داشتن فضای خالی و زمان آزاد برای انجام پروژهها و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پلیمر و یا انجام پروژه های برون دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

از جمله تجهیزات موجود در آزمایشگاههای پلیمر می توان به دستگاه کشش، دستگاه آزمون کشش و فشار قطعات پلیمری، رئومتر، دستگاه آزمون ضربه، دستگاه تعیین نقطه نرمی، رفراکتومتر، ویسکومتر بروکفیلد، ویسکومتر آبلود، حمام سیلکلاسیون اشاره کرد. 

خاطر نشان می سازد در حال حاضر بخشی از آزمایشگاههای دروس آزمایشگاهی نامبرده راه اندازی شده است.