آزمایشگاه مدیریت و مهندسی انرژی

    این آزمایشگاه شامل تجهیزات اندازه گیری آنالیز شیمیایی گازهای احتراق همچنین اندازه گیری پارامترهای حرارتی، سیالاتی و الکتریکی از جمله تصویربردار حرارتی مادون قرمز، اندازه گیری دمای محیط و سطح، اندازه گیری فشار و دبی سیالات و اندازه گیری جریان، ولتاژ، ضریب توان ادوات الکتریکی و اندازه گیری جریان ولتاژ برای کالیبراسیون تجهیزات می باشد.

 لازم به ذکر است تعدادی پایلوت آموزشی تست کارایی تجهیزات انرژی بر نیز در این آزمایشگاه فعال شده است که عبارتند از:
 

 

-        پایلوت تست اندازه‌گیری راندمان احتراق سوخت مایع

-        پایلوت تست تلفات حرارتی مخزن انبساط باز

-        پایلوت تست اندازه‌گیری کلکتور آبگرمکن خورشیدی

-        پایلوت تست کارایی مبدل هواخنک

-        پایلوت تست کارایی پمپ جریان گردشی

-        پایلوت تست کارایی آبگرمکن

 

      این آزمایشگاه با تکیه بر سه محور اساسی شروع به کار کرده است:

الف) ارائه خدمات با پروژه های اجرایی ممیزی انرژی در صنعت توسط دانشگاه صورت پذیرد. ب) افزایش سطح علمی و تحلیلی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی انرژی به واسطه گذراندن درس 3 واحدی (اصلی) کارگاه مدیریت و ممیزی انرژی و ج) اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی انرژی در قالب ساخت پایلوت آزمایشگاهی.